PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    kwiecień 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Wśród zagrożeń ujawniają się coraz bardziej natarczywie te płynące z obszaru praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych. Widać to wyraźnie w perspektywie Konwersatorium IE (w szczególności w perspektywie kwietniowej Agendy: komunikatów i dyskusji). Wykazują to także prace prowadzone w środowisku platformy PPTE2050 nad koncepcją dwóch porządków prawnych transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu (porządków ściśle ze sobą skoordynowanych). W szczególności zaś nad założeniami do ustawy Prawo elektryczne możliwej do uchwalenia w 2025/2027 (w docelowej postaci, z perspektywą obowiązywania w horyzoncie 2050). Więcej na ten temat jest w słowie wstępnym od Koordynatora Rady.

Nasilenie się zagrożeń w obszarze praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych spowodowało potrzebę wzmocnienia Rady Programowej Ścieżki 3, zwłaszcza wobec potrzeby szybkiego stworzenia ustaw pomostowych do Prawa elektrycznego umożliwiających efektywną realizację koncepcji reformy DURE (druga ustrojowa reforma elektroenergetyki) i budowę nowej architektury rynku energii elektrycznej. W wyniku zrealizowanego postępowania obowiązującego na platformie PPTE2050 nastąpiło rozszerzenie składu Rady. Mianowicie, do Rady wszedł (podjął w niej obowiązki) mecenas Igor Muszyński

29 kwietnia 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

02. Przedsiębiorcy szukają tańszej energii elektrycznej