P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
ARCHITEKTURA PODMIOTOWA i BIBLIOTEKA
PLATFORMY
Sieć Partnerska (prosumenci, MMSP, samorządy, NGO)
architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P
między tymi, którzy tworzą koncepcje oraz produkty
i tymi, którzy je realizują oraz stosują muszą być wspólne laboratoria i biblioteki.
Sieć partnerska platformy PPTE2050 w pierwszej fazie rozwoju (2019-2020, ostanie lata unijnych ram 2020 polityki klimatyczno-energetycznej) nie jest ograniczona żadnymi formalnymi kryteriami, z wyjątkiem jednego. Mianowicie, Sieć jest ukierunkowana ogólnie na siły pro-transformacyjne, a w szczególności na pretendentów dysponujących innowacjami przełomowymi, zainteresowanych uwolnieniem się od dominacji podmiotów zasiedziałych na rynkach energetyki paliw kopalnych.
Pretendenci z natury rzeczy odmieniają wielkie rynki, kształtujące się w długich procesach historycznych, umożliwiających podmiotom funkcjonującym na tych rynkach zasiedzenie się (zdobycie pozycji dominujących). W tym kontekście podkreśla się, że dokonująca się transformacja energetyki paliw kopalnych (energetyki WEK) do monizmu elektrycznego OZE 2050 odmienia fundamentalnie trzy (podstawowe) rynki końcowe energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych produkowanych z paliw kopalnych oraz dwa rynki końcowe paliw kopalnych (węgla kamiennego i gazu) wykorzystywanych przez „indywidualnych” nabywców do produkcji „własnej” ciepła.
W monizmie elektrycznym OZE struktura rynków zaspakajających wszystkie potrzeby energetyczne, tych którzy te potrzeby mają, jest całkowicie odmienna. Są to przede wszystkim dwa rynki usług i urządzeń energetyki prosumenckiej, 2xU(EP), oraz dwa rynki wschodzące, 1 i 2, energii elektrycznej. Rynki 2xU(EP) oraz rynek 1 na infrastrukturze sieciowej nN-SN mają walor uniwersalny w skali globalnej. Rynki 2 będą się kształtować na świecie w trybie zindywidualizowanym. W Polsce jest to rynek morskiej energetyki wiatrowej z hybrydowymi układami dosyłowymi DC-AC w korytarzu infrastrukturalno-urbanistycznym północ-południe typu „kotwica.
Pretendentami na rynkach monizmu elektrycznego OZE są przede wszystkim prosumenci, w Polsce od Kowalskiego po KGHM (wielki przemysł) i samorządy w zakresie zadań własnych. Pretendentami są przedsiębiorcy sektora MMSP jako podmioty na rynkach 2xU(EP), ale także jako prosumenci. Wreszcie pretendentami są podmioty na rynkach wschodzących 1 i 2 energii elektrycznej.
Sieć partnerska platformy PPTE2050 byłaby ułomna, gdyby nie obejmowała sektora NGO. Dlatego platforma PPTE2050 jest bardzo silnie otwarta na ten sektor, mający w okresie 2019-2020 do odegrania w transformacji energetyki kluczową rolę.

Jan Popczyk