P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
KAPITAŁ SPOŁECZNY CERTYFIKACJA
KOMPETENCJI, PRODUKTÓW I USŁUG
K kapitał
S społeczny
C certyfikacja
Transformacja energetyki strukturalizuje wszelkie formy interakcji,
społecznych i rynkowych, od poziomu mikro do poziomu makro.
Równowaga i spoistość monizmu elektrycznego nie mogłyby istnieć bez tych interakcji.
W bardzo złożonym procesie transformacyjnym szczególne rodzaje wzajemności istnieją między
kapitałem społecznym oraz certyfikacją (jej bardzo różnymi rodzajami),i regulacjami prawnymi.
Transformacja energetyki pociąga za sobą fundamentalne zmiany technologii na skalowalne fabryczne technologie rozproszone. Pociąga także za sobą wzrost, na masową skalę, liczby podmiotów w energetyce, a także zwiększa ich różnorodność. To wszystko wytwarza na początku procesu ryzyko wielkiego deficytu kompetencji, ale także zwiększa gwałtownie zapotrzebowanie na kapitał społeczny, który jest jednym z ważnych sposobów zwiększania swobody rynkowej (redukowania regulacji prawnych), a jednocześnie obniżania rynkowych kosztów transakcyjnych.
Bez wątpienia, transformacja energetyki, powiązana z polityką klimatyczną jest współcześnie obszarem największego dynamizmu rozwojowego kapitału społecznego na świecie. Dynamizm ten ma źródło w globalnym ruchu na rzecz klimatu, a w szczególności w działaniach zakotwiczonych w ustrojowej zasadzie pomocniczości (subsydiaryzm) realizowanej przez samorządy w miastach, jak również w środowiskach wiejskich . Bardzo duże znaczenie mają praktyczne działania samorządów na rzecz kształtowania wspólnoty postaw (nowego stylu życia) wokół takich celów jak czyste powietrze, transport publiczny, polityka klimatyczna i wiele innych.
Łącznie są to uwarunkowania, które tworzą silne interakcje między kapitałem społecznym i certyfikacją, bardzo zróżnicowaną: przede wszystkim techniczną, ale również środowiskową, prawną, i inną. Skutkiem działania interakcji jest dynamika kształtowania się dwóch segmentów certyfikacji: obligatoryjnej (wymagalnej prawnie) oraz „wspomagającej”, zyskującej na znaczeniu wraz ze zwiększaniem się znaczenia kapitału społecznego.
Szczególnym rodzajem „certyfikacji” kapitału społecznego w obszarze transformacji energetyki są różnorodne „indeksy” oraz rankingi podmiotów (prosumentów, samorządów) w różnych kategoriach (np. niska emisja, efektywność energetyczna, udział źródeł OZE, poziom wysycenia w inteligentną infrastrukturę). Pozwalają one tym podmiotom mierzyć uzyskiwane efekty podejmowanych działań. Przede wszystkim, pozwalają wszystkim podmiotom identyfikować najlepsze praktyki w poszczególnych rodzajach działań.
Specyficznym rodzajem „certyfikacji” właściwym dla platformy PPTE są „recenzje” fachowców (utytułowanych lub nie) na rzecz tych, którzy dopiero zdobywają doświadczenie, ale mają już pomysły i są gotowi dzielić się nimi na platformie ze środowiskiem (otoczeniem), którego chcą być uczestnikiem
Na styku kapitału społecznego (jego budowania) i certyfikacji zachodzą nowe, masowe procesy edukacyjne. Te mają największe znaczenie dla transformacji energetycznej. Przede wszystkim zmieniają one bezpowrotnie układ sił między społeczeństwem i gospodarką a państwem i energetyką WEK. To jest najsilniejsza gwarancja zahamowania instrumentalnie traktowanej polityki energetycznej (energetycznego keynesizmu) i wzmocnienia rynku w zaspakajaniu potrzeb energetycznych wszystkich, którzy je mają.
W obecnej sytuacji w Polsce jest to szansa na ustrojowe odejście od polityki energetycznej jako głównego narzędzia wielkich i bardzo różnych transferów politycznych. Jest to również szansa n pozbawienie państwa i energetyki WEK możliwości wykorzystywania bezpieczeństwa energetycznego do gwarantowania bezpieczeństwa grupom interesów korporacyjnych, które to grupy w środowisku bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej oraz rozwijają się w sposób lawinowy.

Jan Popczyk