P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
BAZOWE KOMPENDIUM KOMPETENCJI
od energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego OZE
B bazowe
K kompendium
K kompetencji
Nie ma innego sposobu na transformację energetyki,
jak tylko zachowanie wiedzy o funkcjonowaniu starej energetyki
oraz budowanie metody badawczej monizmu elektrycznego,
budowa nie nowych kompetencji i jednocześnie ochrona starych,
a wreszcie edukacja.

Polska ma w kontekście transformacji energetyki najtrudniejszą sytuację w Europie, bo wpadła w pułapkę rządowej polityki energetycznej, która spowodowała wyjałowienie kompetencyjne i nie pobudziła adekwatnych do potrzeb zmian mentalnościowych: w samej energetyce, w gospodarce i w społeczeństwie.

       W aspekcie teoretycznym bazowe (startowe) kompendium kompetencji musi koncentrować się na przezwyciężaniu podstawowych barier w trzech obszarach. W pierwszym chodzi o sformułowanie nowych paradygmatów rozwojowych (na platformie PPTE są to trzy paradygmaty: eklektyczny prosumencki, „twardy” egzergetyczny oraz eklektyczny wirtualizacyjny), które stawiają w nowym świetle role termodynamiki (energetyka paliw kopalnych) oraz elektryki (elektryczne źródła OZE, monizm elektryczny), ustanawiają nowe relacje między makroekonomią i mikroekonomią (odwracają kierunek oddziaływania między jedną i drugą) oraz wskazują wirtualizację (współdzielenie) jako podstawę nowego sposobu użytkowania sieci elektroenergetycznych, umożliwiającego realizację drugiego etapu przezwyciężania monopolu technicznego rynku energii elektrycznej (przejście od zasady TPA do TPA+). Nowe paradygmaty prowadzą w praktyce do zmian pojęciowych. Monizm elektryczny oznacza przecież nic innego jak wypieranie pojęcia „energetyka” rynkowym zaspakajaniem potrzeb energetycznych wszystkich, którzy je mają.

       W drugim obszarze (podstaw teoretycznych) chodzi o fundamentalne uwarunkowania transformacji energetycznej. Bazowe kompendium kompetencji respektuje uwarunkowania związane z polityką klimatyczną jako podstawowe, ale koncentruje się na czterech dodatkowych uwarunkowaniach, znacznie rozszerzających środowisko transformacyjne wymagające nowego rozpoznania. Są to: niezmienne prawa przyrody, technologie wymykające się spod kontroli, zmienna ekonomika i wznoszenie się (mimo wszystko) człowieka ku nowej, globalnej cywilizacji. Dalsze pozostawianie tych uwarunkowań, ich interakcji, poza głównym nurtem energetyki musiałoby oznaczać na obecnym etapie duże zaniechanie, rezygnację z wykorzystania pełnego potencjału jej transformacji jako siły sprawczej zmian cywilizacyjnych.

       Trzeci obszar jest związany z ekonomią. Każda próba przezwyciężenia bariery transformacyjnej na tym obszarze jest szczególnie trudna, bo ekonomiści ciągle jeszcze dobrowolnie rezygnują z penetracji energetyki jako przedmiotu własnych (ekonomicznych) badań. Bazowe kompendium kompetencji w tym wypadku proponuje wykorzystanie zderzenia niestabilności energetycznego keynesizmu ze stabilnością rozproszonej inteligencji wschodzących rynków (1 i 2) energii elektrycznej. Czyli zderzenie na jednej płaszczyźnie badawczej dwóch przedmiotów badań. Z jednej strony rzeczywistych (aposteriorycznych) skutków monopolu, polityki energetycznej, efektu skali, regresyjnego prognozowania. Z drugiej strony (identyfikowanego symulacyjnie) potencjału prosumeryzmu , krańcowego jednoskładnikowego cenotwórstwa czasu rzeczywistego na osłonach kontrolnych uruchamiającego rzeczywistą konkurencję między rynkami wschodzącymi (1 i 2) oraz rynkiem schodzącym, a także potencjału koncepcji market coupling spajającej rynek wschodzący 1 z modelem monizmu elektrycznego.

Synteza przeszłości, stanowiąca przedmiot drugiej części kompendium, jest absolutnie niezbędnym warunkiem racjonalności (i trwałości) rozwiązań w nowej energetyce. W syntezie tej kluczowe jest przedstawienie istoty historycznie ukształtowanego podziału energetyki WEK na energetykę podażową (paliwa kopalne, w tym jądrowe, ale także wielkie elektrownie wodne, w tym szczytowo-pompowe) i rynki popytowe (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych).

***

Otóż podział ten kształtował się przez 300 lat, tyle ile liczy sobie historia górnictwa węgla kamiennego (historia wydobycia węgla brunatnego, to około 150 lat, jednak o przemyśle wydobycia tego węgla można praktycznie mówić dopiero od około 100 lat). Historia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, to około 150 lat (o przemyśle wydobycia ropy naftowej można mówić dopiero od 100 lat, o przemyśle wydobycia gazu ziemnego praktycznie od 50 lat, a gazu łupkowego od 10 lat). Historia elektroenergetyki liczy sobie 140 lat (historia ta rozpoczęła się od hydroenergetyki i elektroenergetyki na węgiel kamienny; historia elektroenergetyki jądrowej liczy sobie 60 lat, a elektroenergetyki gazowej około 30 lat).

Historia wielkich (kontynentalnych) systemów elektroenergetycznych, to około 50 lat. Podobnie jest w wypadku wielkiego przemysłu petrochemicznego i związanych z tym przemysłem rurociągów surowcowych (ropy naftowej) oraz produktowych (paliw transportowych), także transkontynentalnych gazociągów przesyłowych, najpierw dla potrzeb przemysłu chemicznego (nawozowego), później dla elektroenergetyki. Historia wielkiej infrastruktury gazowej LNG (terminale, statki), to około 10 lat.

Przedstawiona chronologia kreacji wielkich przemysłów energetycznych jest zarazem historią konsolidowania się modeli technologicznych (technicznych), biznesowych i ekonomicznych do postaci współczesnych modeli energetyki WEK. Synteza kreacji i ewolucji tych modeli jest potrzebna do zabezpieczenia przed próbami (przed pokusą) ich implementacji do elektryki OZE i monizmu elektrycznego.

***

Bazowe kompendium kompetencji na platformie PPTE składa się z czterech części. Struktura (spis treści) bazowego kompendium odzwierciedla logikę narzuconą przez wymagania dobrej organizacji poznania procesu transformacyjnego. To, że część pierwsza obejmuje podstawy teoretyczne podyktowane jest faktem, że podstawy te dają bardzo silne przesłanki do zdefiniowania celu transformacji, którym jest monizm elektryczny. Dopiero w części drugiej przedstawia się syntezę przeszłości, co jest odstępstwem od powszechnie przyjętej praktyki. Odstępstwo ma tu jednak silne uzasadnienie: monizm elektryczny (cel transformacji), wywiedziony dedukcyjnie z twardych teoretycznych przesłanek, jest radykalnie różny od celu, który daje się sformułować w trybie naśladowczym, z wykorzystaniem rozumowania indukcyjnego – w pętli od praktyki mikroekonomicznej, poprzez regresyjne modele prognostyczne do polityki energetycznej na poziomie makroekonomicznym.

Z logiki dobrej organizacji poznania procesu transformacyjnego wynika zakres części trzeciej, przygotowawczej, bazowego kompendium wiedzy, przedstawiającej „oprzyrządowanie” potrzebne w badaniu przejścia od polityki energetycznej do rynku. Część czwarta jest poświęcona już samym badaniom na rzecz monizmu elektrycznego.

BAZOWE KOMPENDIUM KOMPETENCJI

robocza struktura jednolitego kompendium BKK (będącego w opracowaniu, na podstawie materiałów bibliotek BŹEP i PBEP, w szczególności [1], [2], [3])

 

Część pierwsza
PODSTAWY TEORETYCZNE

 1. Paradygmatyczny triplet transformacyjny
  Paradygmaty: prosumencki, egzeregetyczny, wirtualizacyjny
 2. Czterowymiarowe uwarunkowanie transformacyjne
  Niezmienne prawa przyrody, technologie wymykające się spod kontroli, zmienna ekonomika i wznoszenie się człowieka
 3. Stabilność rozproszonej inteligencji rynku energii elektrycznej
  vs niestabilność energetycznego keynesizmu
   
  Monopol, polityka energetyczna, efekt skali, regresyjne prognozowanie; prosumeryzm, krańcowe jednoskładnikowe cenotwórstwo czasu rzeczywistego na osłonach kontrolnych, market coupling spajający rynek wschodzący

Część druga
SYNTEZA PRZESZŁOŚCI

 1. Makroekonomiczny opis (współczesnej) energetyki światowej
  Szacunkowe bilanse paliw kopalnych, energii elektrycznej i OZE oraz oszacowania wartości rynków energetycznych (xxx). - Synteza rynków paliwowo-energetycznych (rynków pierwotnych i końcowych) w kontekście emisji CO2 (xxx)
 2. Cztery historyczne fale innowacyjności przyrostowej w energetyce
 3. Trzy zwiastuny zmiany paradygmatu rozwojowego elektroenergetyki
  Odwrócenie dynamiki wzrostu rynku energii elektrycznej i PKB (xxx).
  - Historyczny kres efektu skali technicznej (xxx).
  - Wykorzystanie zasady TPA do pobudzenia konku¬rencji (xxx)
 4. Makroekonomiczny opis (współczesnej) energetyki polskiej
  • - Reformy strukturalne w energetyce po 1989 r. (xxx).
  • - Reforma strukturalna elektroenergetyki 1990-1995 (xxx). 
  • - Strategiczne błędy rozwojowe polskiej elektroenergetyki po 2000 r. (xxx)

Część trzecia
MIĘDZY PRZESZŁYM I PRZYSZŁYM
od polityki energetycznej do rynku energii elektrycznej

 1. Przedmowa
 2. Wstęp
 3. Segmentacja energetyki WEK (charakterystyczna dla Plski)
  • - Elektroenergetyka (xxx).
  • - Sektor/branża paliw płynnych (transport) (xxx).
  • - Gazownictwo (xxx).
  • – Ciepłownictwo (xxx).
  • - Górnictwo węgla kamiennego(xxx).
 4. Uzupełnienia
  • Akronimy
  • – słownik
  • – lista organizacji (xxx).
  • - Unia europejska: (geneza, ważne daty, instytucje (xxx). 
  • - Ważne wydarzenia w energetyce oraz w jej otoczeniu gospodarczym i społecznym – tabela chronologiczna (xxx)

Część czwarta
RYNKI ENERGII UŻYTECZNEJ I NAPĘDOWEJ OZE
koncepcje, modele i analizy, produkty i usługi

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń
 • Ważniejsze symbole graficzne używane w kompendium
 • Zasadnicze pojęcia transformacji energetyki
 • Kompilacja biblioteki BŹEP (poza 2 Cyklami Raportów: BŹEP i BPEP)
 • Kompilacja Cyklu Raportów BŹEP
 • Kompilacja Cyklu Raportów BPEP

***

Materiały Źródłowe do Bazowego Kompendium Transformacji Energetyki

 • [1]  Popczyk J. TRANSFORMACJA ENERGETYKI – paradygmatyczny triplet i mapa oraz trajektoria. Śląskie Wiadomości Elektryczne, 5'2018.
 • Dwa Cykle Raportów pod redakcją Popczyk J.: Transformacja energetyki w rynki energii użytecznej OZE – perspektywa 2050.
 • [2]  Cykl Raportów BŹEP: Popczyk J., Bodzek K., Fice M., Kiluk S., Michalak J. , Wójcicki R.: Dwanaście Raportów Biblioteki Źródłowej Energetyki Prosumenckiej, datowanych: październik 2017 – styczeń 2018.
 • [3]  Cykl Raportów BPEP: Popczyk J., Bodzek K., Fice M., Dębowski K., Pilśniak A., Sztymelski K., Wójcicki R., Grześkowiak J., Szczeciński W., Wereszczyński D., Wesołowski T.: Zaplanowanych dwanaście Raportów Biblioteki Powszechnej Energetyki Prosumenckiej, datowanie pierwszych dziesięciu: luty 2018 – listopad 2018.
 • [4]  Biblioteka BŹEP, zasoby poza Cyklami [2] i [3]

linki:

Jan Popczyk