P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
ARCHITEKTURA PODMIOTOWA i BIBLIOTEKA
PLATFORMY
A architektura
P podmiotowa
B i biblioteka
P platformy
Między tymi, którzy tworzą koncepcje oraz produkty
i tymi, którzy je realizują oraz stosują muszą być wspólne laboratoria i biblioteki.
Nazwa platformy PPTE oznacza jej powszechność (egalitarność) w sensie pełnej swobody dostępu do niej wszystkich, dla których transformacja energetyki nie jest obojętna. Jeszcze bardziej – powszechność platformy oznacza jej reprezentatywność w kontekście uczestnictwa wszystkich podmiotów oraz wszystkich zagadnień istotnych dla transformacji. Nie oznacza natomiast, że platforma jest miejscem dla masowego, zideologizowanego ruchu. Wręcz przeciwnie, jest elitarną platformą budowy wartości i kompetencji: technicznych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych.
Holistyczne podejście jest niewzruszoną zasadą platformy PPTE. W wymiarze podmiotowym jest ono obecnie potrzebne energetyce dlatego, że rozszerzają się strefy silnych interakcji między trzema grupami podmiotów: 1° - twórcami kreującymi koncepcje transformacyjne, 2° - prosumentami (energetyka EP), niezależnymi inwestorami (energetyka NI), samorządami (realizującymi zasadę pomocniczości), 3° - wytwórcami produktów oraz oferentami usług potrzebnych wschodzącym rynkom (segment przedsiębiorców MMSP).
Twórcy koncepcji, zdolni na platformie „ujarzmiać” całość, muszą być otwarci na szczegóły, umieć się też na nich skupić; twórcy znający szczegóły (którymi są preferencje tych, którzy mają potrzeby energetyczne, a z drugiej strony są to produkty i usługi tych, którzy je oferują) są zdolni lepiej odczytywać przyszłość, i zarazem kreować ją w koncepcjach.
Wytwórcy produktów oraz oferenci usług (przedsiębiorcy z segmentu MMSP) mający na platformie możliwość ogarniać (w sposób bierny) całość procesu transformacyjnego będą mieć równocześnie możliwość lepszego wykorzystania szans, i zredukowania swojego ryzyka błędnych wyborów mikroekonomicznych.
Prosumenci z segmentu ludnościowego mający możliwość ogarniania na platformie makroekonomiczną całość oraz mikroekonomiczne szczegóły będą racjonalizować behawioralną ekonomię swoich potrzeb energetycznych.
Znaczenie platformy PPTE (z jej holizmem), jej rola w transformacji energetyki stają się jaskrawo widoczne, jeśli się uwzględni, czym jest „całość” na początku i na końcu (horyzont 2050) procesu transformacyjnego. W tym świetle (czyli stanów granicznych transformacji) platforma jest przeciwieństwem polityki energetycznej. Wynika to z faktu, że platforma jest ukierunkowana na cel końcowy w postaci monizmu elektrycznego (na „całość” w horyzoncie 2050). Polityka energetyczna dotyczy całości charakterystycznej dla stanu początkowego, czyli dotyczy energetyki WEK, w dodatku w Polsce coraz bardziej etatystycznej, z jej systemami energetycznymi ufundowanymi na paliwach kopalnych (systemy: elektroenergetyczny, paliw transportowych, gazowniczy), z jej modelami ekonomicznymi, z jej modelami biznesowymi, i z jej makroekonomicznym znaczeniem.
Monizmu elektrycznego OZE nie da się opisać za pomocą języka i systemu pojęciowego właściwego dla energetyki WEK. Nie da się go też badać stosując metodę energetyki WEK; trzeba stworzyć nowy język, nowy system pojęciowy, nową metodę badawczą. W tym świetle należy postrzegać znaczenie Biblioteki PPTE. (Inną sprawą jest to, że skrócona nazwa „transformacja energetyki” powinna mieć pełną nazwę „transformacja energetyki do monizmu elektrycznego”).

Jan Popczyk